Obwieszczenie nr [ 2 ] z dnia 05.02.2019
Trena

Trena.pl

AKCJA PROMOCYJNA „ Walentynki ”

                                                                       

Postanowienia wstępne

1.1.      Obwieszczenie skierowane jest do Konsumentów, korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania z Akcji Promocyjnej „Walentynki”.

1.2.      Warunkiem przystąpienia do Akcji Promocyjnej jest zakup przez Uczestnika w Sklepie trena.pl Towarów na zasadach określonych w niniejszym Obwieszczeniu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

1.3.      Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik:

(i)         zgłasza za pomocą funkcjonalności udostępnionej w Sklepie internetowym, za pośrednictwem, której widoczne są Towary wybrane przez Klienta do zakupu (Koszyk) chęć nabycia Towaru z asortymentu oznaczonego jako przeceniony lub objęty Akcją Promocyjną.

1.4.      Wykonanie przez Uczestnika czynności określonej w ust. 1.3(i) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej.

1.5.      Organizatorem Akcji Promocyjnej jest sklep internetowy prowadzony jest przez Trena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000267534, NIP: 5342340718.

Towary objęte Akcją Promocyjną

2.1.      Wybrane Towary, biorące udział w Akcji Promocyjnej, zostały zaimplementowane na dedykowanej stronie landing pagehttps://trena.pl/content/31-akcji „ Walentynki”.

2.2.      Organizator nie przewiduje możliwości wymiany produktów o obniżonej cenie biorących udział w Akcji Promocyjnej na ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie.

2.3.      Jeżeli stan magazynowy wybranego Towaru określonego w ust. 2.1 zostanie wyczerpany Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Towaru z prowadzonej Akcji Promocyjnej.

Czas trwania akcji promocyjnej

3.1.      Akcja Promocyjna trwa od 08.02.2019 do 17.02.2019  lub do wyczerpana stanu magazynowego Towarów objętych Akcją Promocyjną. .

3.2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji w okresie wskazanym w ust. 3.1.

Postanowienia końcowe

4.1.      Obwieszczenie jest publikowane na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz udostępniane w siedzibie Sprzedawcy.

4.2.      Treść Obwieszczenia może zostać swobodnie utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu internetowego.

4.3.      Wszystkie czynności związane z obsługą i realizacją Akcji Promocyjnej dokonywane są̨ w języku polskim.

4.4.      Prawem właściwym dla Obwieszczenia jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Obwieszczeniu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, który zawiera ogólne warunki uczestnictwa w Promocjach organizowanych przez Sprzedawcę oraz odpowiednie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności, ale nie wyłącznie postanowienia KC lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).