Kategorie

PROMOCJE

Hurtownia kosmetyczno fryzjerska - Oferta

Jeśli prowadzisz profesjonalny salon fryzjerski i poszukujesz uczciwego, rzetelnego oraz niezawodnego kontrahenta, to zachęcamy do współpracy z firmą Trena.pl. Zarówno stali, jak i nowi klienci mogą uzyskać stałe rabaty oraz upusty na nasz cały asortyment. Zachęcamy do kontaktu zarówno właścicieli wiodących salonów, jak i osoby rozpoczynające swoją karierę w branży.

Współpracujemy ze światowymi potentatami branży kosmetyczno-fryzjerskiej, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić dostawę artykułów najwyższej klasy i jakości. Nasza hurtownia kosmetyczna z zaopatrzeniem dla fryzjerów mieści się w Ołtarzewie, skąd bezpośrednio wysyłane są paczki do naszych klientów. Wyróżniamy się najwyższym poziomem obsługi, oferując szeroką gamę markowych produktów oraz atrakcyjne ceny.

Prowadzisz salon fryzjerski lub kosmetyczny? Szukasz markowych kosmetyków fryzjerskich lub kosmetycznych w atrakcyjnych cenach? Już dziś skorzystaj z bogatej oferty hurtowni fryzjersko-kosmetycznej TRENA, w której zgromadziliśmy szeroki asortyment wysokiej jakości produktów znanych i cenionych producentów.

Oferta najlepszych produktów kosmetycznych dla fryzjera

W ofercie profesjonalnych kosmetyków dla fryzjerów i kosmetyczek zgromadziliśmy najlepsze preparaty do włosów, ciała, makijażu i paznokci. Dzięki nim zaoferujesz Klientom swojego gabinetu kosmetycznego lub fryzjerskiego najwyższej jakości zabiegi z użyciem środków wiodących marek. Zapewniamy szybką realizację zamówień w hurtowni.

Jesteś już naszym klientem?
Zadzwoń do nas lub napisz i zdobądź stały rabat na wszystkie zakupy!
Jeśli jeszcze nie kupowałeś u nas, zarejestruj się KLIKAJĄC TU
i skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowy rabat.


tel. (22) 490 75 17, salony@trena.pl
Pracujemy 8:00-16:00

 

 

Sprawdź korzyści współpracy z trena.pl:

  • Rabaty dla stałych klientów

  • Szeroki asortyment kosmetyków wiodących marek oraz akcesoria

  • Profesjonalny opiekun dla każdego klienta

  • Dogodne formy składania zamówień: telefon, sms, e-mail lub sklep internetowy trena.pl

  • Brak minimalnych wartości zamówień, czy zobowiązujących umów

  • Szybka realizacja i dostawa - nawet w 24h w dni roboczLaureaci poprzedniego konkursu:

I MIEJSCE:
KS STUDIO Krystian Stępień z Wrocławia


II MIEJSCE:
SALONY FRYZJERSKIE KATALUNA
Agnieszka Molek-Rusin z WieliczkiRegulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Trena Sp. z o.o.  ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000267534, NIP: 5342340718.
2. Obsługę techniczną Konkursu zapewnia Trena Sp. z o.o.  ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000267534, NIP: 5342340718.
3. Fundatorem nagród jest Trena Sp. z o.o.  ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000267534, NIP: 5342340718.
4. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i warunki uczestnictwa w konkursie, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
5. Konkurs organizowany jest w terminie od 01 sierpnia 2017 i trwa do 30 września 2017 do godz. 23.59.
6. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji, a także członkowie ich najbliższych rodzin, pracownicy lub współpracownicy Operatora Technicznego oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
8. Laureat konkursu może brać udział w kolejnych konkursach, a także może zostać ich laureatem, chyba że Organizator wyraźnie nie wyrazi na to zgody ogłaszając kolejny konkurs.

§2 Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne (fryzjerzy, wizażyści, właściciele Salonów Fryzjerskich, etc.). Osoby, które w dniach od 01 sierpnia 2017 do 30 września 2017 mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Za osoby, które w dniach od 01 sierpnia 2017 do 30 września 2017 nie mają zdolności do czynności prawnych uczestniczą w Konkursie ich przedstawiciele ustawowi.
2. Uczestnik przystępując do Konkursu składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Operatora Technicznego jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest bycie naszym Kontrahentem.

5. Kontrahent – osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji.
6. Na stronie www.trena.pl oraz w dystrybuowanej przez Organizatora gazetce promocyjnej TRENA #005 uczestnikom zostanie zaprezentowane zadanie konkursowe, polegające na stworzeniu stylizacji inspirowanej jedną z wybranej przez siebie pory roku. Pomysły prosimy przesyłać na adres e-mail salony@trena.pl.
7. Nagrodę otrzymają 2 osoby, które stworzą najlepsze stylizacje i prześlą go na wskazany adres e-mail. 
Nagroda główna – „Zestaw OLAPLEX”
- Duży zestaw Olaplex – zestaw do profesjonalnej regeneracji włosów No.1 525 ml + 2x No.2 525 ml
II miejsce  – „Zestaw profesjonalnych kosmetyków”
8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator i Operator Techniczny powołają trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora oraz Operatora Technicznego. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
9. Decyzję o wygranej podejmuje Organizator za pośrednictwem Komisji Konkursowej.
10. Nagrody są przyznawane przez Komisję Konkursową.

§3 Dane osobowe
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem. Organizator zapewnia, że podane dane objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§4 Nagrody
1. Nagrodę dla każdego z 2 Zwycięzców w konkursie stanowi:
I miejsce – „Zestaw OLAPLEX”
II miejsce – „Zestaw profesjonalnych kosmetyków”
2. Imiona i nazwiska nagrodzonych osób zostaną zamieszczone w kolejnej edycji gazetki promocyjnej tj. #006 oraz na stronie www.trena.pl w dniu 19 października 2017. Nagrodzone osoby mają obowiązek, w ciągu 2 dni roboczych od pojawienia się listy nagrodzonych osób, wysłać w wiadomości prywatnej dane adresowe – potrzebne do przesłania nagrody. Po podaniu danych adresowych Organizator Konkursu nada drogą pocztową nagrodę zwycięzcom w ciągu 5 dni roboczych.
3. W przypadku, gdy zdobywca Nagrody nie odbierze przesyłki z Nagrodą, Organizator może odmówić ponownego jej wysłania lub ustalić indywidualne warunki ponownego dostarczenia.
4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

§5 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać u swojego Opiekuna Klienta lub kontaktując się z Organizatorem pod adresem salony@trena.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych.
3. Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora konkursu, w gazetce promocyjnej Trena #005 oraz na stronie www.trena.pl
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
5. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
6. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.
7. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.
8. Organizator ma prawo zmienić regulamin w czasie konkursu, jednak zmiana nie może wpływać na przebieg konkursu.

 


Menu